obiski: vsak dan od 8.00 do 20.00 VEČ>>>

Anketa o zadovoljstvu v Domu sv. Katarine

Domov » Anketa o zadovoljstvu v Domu sv. Katarine

Poti sodelovanja so …

Anketa o zadovoljstvu >>>

Spoštovani uporabnik, spoštovana uporabnica!

V Zavodu usmiljenk se vsi zaposleni trudimo, da bi se vsi stanovalci Doma sv. Katarine dobro počutili. Slehernega uporabnika naših storitev prosimo za sodelovanje in soustvarjanje domačega okolja v domu. V slogi je moč, pravi tudi slovenski pregovor.

Vse potrebne informacije o izvajanju storitev lahko dobite pri socialnem delavcu in vodji zdravstveno negovalne službe. Nanju se lahko obrnete tudi v primeru, ko imate kakršnekoli predloge in pripombe v zvezi z izvajanjem storitev.

Sicer pa imamo v Domu sv. Katarine na razpolago tudi knjigo vtisov in skrinjico pripomb, predlogov, pohval in pritožb, svoje občutke in doživljanja pa lahko izrazite tudi v domskem glasilu, ki izhaja enkrat letno. Trudimo se prepoznati in upoštevati tudi vaša opažanja, pripombe in pohvale, ki jih izrečete spontano ob srečanjih in pogovoru z zaposlenimi. Zavedamo se, da na tak način lahko najhitreje spoznavamo vaše želje in potrebe ter izboljšujemo svoje storitve.

Vaše sodelovanje pri soustvarjanju kvalitetnih storitev pa je potrebna tudi takrat, ko mogoče niste zadovoljni z opravljeno storitvijo ali z odnosom naših zaposlencev. V tem primeru so vam na voljo različne pritožbene poti:

 • PISNA – lahko jo pošljete na naslov Zavod usmiljenk, Zavrti 45, 1234 Mengeš, jo oddaste v nabiralnik »pohvale, predlogi in pritožbe, ki se nahaja v avli Doma sv. Katarine, lahko jo izročite vodji posamezne enote ali jo prinesete v tajništva Doma;
 • USTNA – pritožba oz. ugovor je lahko ustni ali ustni na zapisnik – v tem primeru se smatra kot pisna pritožba oz. ugovor
 • PO TELEFONU – 059 365 400 ali
 • PO ELEKTRONSKI POŠTI

Pritožba oz. ugovor ustni ali po telefonu:

 • Lahko zahtevate informacijo ali pojasnilo oz. razgovor s strokovno delavko ali sodelavko, ki vam je nudil storitev ali obravnavo;
 • Zahtevate pogovor z odgovorno osebo – vodjo posamezne službe ali enote ali direktorico zavoda;
 • Zahtevate opravičilo ob morebitni napaki ali nesporazumu.

Pisni ugovor oz. pritožba:

 • Če niste zadovoljni s posamezno storitvijo lahko vložite pisni ugovor oz. pritožbo zoper ravnanje strokovnega delavca ali strokovnega sodelavca ter ugovor zoper opravljeno storitev direktorici Zavoda usmiljenk, Zavrti 45, 1234 Mengeš. Tel.: 059 365 402; e-mail: direktor@zavod-usmiljenk.si
 • Kadar niste zadovoljni s posamezno storitvijo strokovnega delavca ali strokovnega sodelavca ali menite, da Zavod usmiljenk ne izvaja storitev v skladu z določili Zakona o socialnem varstvu, lahko vložite pisno ali ustno pritožbo na socialno zbornico na naslov: Socialna zbornica Slovenije, Ukmarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana in sicer v roku 8 dni od opravljene storitve zoper katero ugovarjate. (94. čl. Zakona o socialnem varstvu).
 • Na podlagi 105. člena Zakona o socialnem varstvu in 3. odstavka 10. člena ter 1. odstavka 11. člena Pravilnika o inšpekcijskem nadzoru na področju socialnega varstva, pravico do predloga za inšpekcijski nadzor nad delom izvajalca storitev. Zahteva za inšpekcijski nadzor, z navedbo kršitve pravic stanovalca ali navedbo razlogov, zaradi katerih je podan ugovor na upravljanje storitev mora biti poslana na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnost, Socialna inšpekcija, Verovškova ulica 64a, 1000 Ljubljana.
 • Kadarkoli je bilo o vaši vlogi odločeno z upravno odločbo, lahko vložite pritožbo oz. ugovor v skladu s pravnim poukom, ki je v njej naveden. Enako lahko ravnate tudi takrat, ko pristojni organ o vaši vlogi ni odločil v zakonitem roku.
 • Kadarkoli lahko predlagate Socialni zbornici Slovenije, Koseška cesta 8, 1000 Ljubljana, da oceni morebitno kršitev Kodeksa etičnih načel v socialnem varstvu.

V primeru, da je osebje z vami neetično ravnalo lahko obvestite časno razsodišče Socialne zbornice Slovenije, Ukmarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana.

V primeru, da uporabnik ni zadovoljen z zdravstvenimi storitvami ali menite, da Zavod usmiljenk ne izvaja storitev v skladu z Zakonom o pacientovih pravicah, se lahko s pritožbo obrnete na zastopnika pacientovih pravic: Duša Hlade Zore in Mojca Mahkota, Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana, Zaloška 29, 1000 Ljubljana, telefon 01/542 32 85.

V primeru, da uporabnik meni, da so mu kršene človekove pravice lahko o tem seznani varuha človekovih pravic: Varuh človekovih pravic RS, Peter Svetina, Dunajska cesta 56, 1109 Ljubljana.

Vsako vašo pobudo, ugovor ali pritožbo bomo skrbno proučili in vam v najkrajšem času nanjo tudi odgovorili.

Direktorica Zavoda usmiljenk:

Snežana Golob